Általános Szerződési Feltételek

Információ

A jelen általános szerződési feltételek a Hangszertár Kft. valamennyi, a www.hangszertar.com honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Hangszertár Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

A Hangszertár Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szerződő partner azonossága

A szerződés a Hangszertár Kft.-vel jön létre.

Név: Hangszertár Kft.
Székhely: 9024 Győr, Hédervári u. 43.

Telephely: 9022 Győr, Kisfaludy u. 36.
Cégbejegyzés: Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 08 09 009176
Adószám: 12549344-2-08
Számlaszám: 11996602-06261296-10000001

Ügyvezető: Szabó Ferenc

Telefonszám: 06-96-336-044
E-mail: hangszertar@hangszertar.com

Tárhely szolgáltatói adatok:

Rackforest Kft.

Számlázási cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014

info@rackforest.hu


2. A szerződés létrejötte

Szerződést a Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A „Kosárba helyezés” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Kassza” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Kasszához” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. 

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt szállítási módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti.  A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Hangszertar.com részére.

Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva.  

Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül.


3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötteA Hangszertár Kft az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el 2 munkanapon belül.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az Hangszertár Kft-től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Hangszertár Kft felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

4. A szerződés szövegének tárolása

A megrendelés adatait a Hangszertár Kft tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a Hangszertár Kft részére az email-címét, akkor a Hangszertár Kft elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

a. a terméknek,
b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Hangszertár Kft részére az Elállási Időszak alatt. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt elküldi a Hangszertár Kft-nek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Hangszertár Kft a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Hangszertár Kft részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék Hangszertár Kft címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Hangszertár Kft-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Hangszertár Kft visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Hangszertár Kft által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  

Hangszertár Kft jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Hangszertár Kft a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Hangszertár Kft, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.1. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
 
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Hangszertár Kft, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Hangszertár Kft által nem befolyásolható ingadozásától függ.

- a termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, különösen a következő termékek esetében: CD-k, DVD-k, szoftverek, szoftvert is tartalmazó eszközök, folyóiratok, amennyiben azok csomagolását megbontották, illetve húrok, pengetők, dobverők, cintányérok, karbantartó eszközök amelyek használatbavétele megtörtént. 

- a termék minősége higiéniai okoknál fogva nem garantálható, pl.: használatba vett fúvós hangszer, fúvóka, szájharmonika, fülhallgató, stb. A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a számlát, és kérjük a visszaküldés okát is! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését. Kérjük, a következő címre küldje vissza a csomagot:

Hangszertár  Kft.
9022 Győr, Kisfaludy utca 36.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Hangszertár Kft webáruház"

A visszaküldendő árut a Fogyasztó visszaviheti a Hangszertár Kft üzletébe is.

Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön és a Hangszertár Kft segítségére lehetnek, a számlával együtt, a küldemény mellett találja

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Hangszertár Kft ügyfélszolgálatához.

Email: hangszertar@hangszertár.com

Tel.: 06-96 336-044

Cím: Hangszertár Kft Ügyfélszolgálat, 9022 Győr, Kisfaludy u. 36.
Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Hangszertár Kft webáruház"

6. Árak és szállítás


Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Hangszertár Kft. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Hangszertár Kft Önt erről tájékoztatni.
 
7. Szállítási költségek


A Hangszertár Kft a megrendelés összegétől függően csomagküldési díjat kell fizetni. Ez csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt a Hangszertár Kft vállalja át.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a Hangszertár Kft.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Hangszertár Kft utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Hangszertár Kft díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Hangszertár Kft felelősséget nem vállal!

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság


Ön a Hangszertár Kft hibás teljesítése esetén a Hangszertár Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Hangszertár Kft számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Hangszertár Kft költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Hangszertár Kft adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Hangszertár Kft-val.

Ön közvetlenül a Hangszertár Kft-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Hangszertár Kft -tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Hangszertár Kft csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Önrészére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Hangszertár Kft bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. 

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Hangszertár Kft) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Hangszertár Kft) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Hangszertár Kft) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

A Hangszertár Kft minden nála vásárolt műszaki cikkre a gyártó által megadott jótállási (garanciális) időt biztosítja.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év. 

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Hangszertár Kft vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Hangszertár Kft a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Szállító a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Hangszertár Kft, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Hangszertár Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Hangszertár Kft a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Hangszertár Kft költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Hangszertár Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Hangszertár Kft terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Hangszertár Kft alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. 

A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a Hangszertár Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Hangszertár Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.


11. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással vagy utánvéttel. A Hangszertár Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

12. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:

hangszertar@hangszertar.com


Telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Tel.: 06-96-336-044

A Hangszertár Kft Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P 9:00 – 17:00 óráig

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés 


Ön a termékkel vagy a Hangszertár Kft tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Hangszertár Kft a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Hangszertár Kft a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Hangszertár Kft a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben Önnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Hangszertár Kft a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Hangszertár Kft az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Hangszertár Kft egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

A Hangszertár Kft a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén a Hangszertár Kft az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. 

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Hangszertár Kft és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Hangszertár Kft folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Győri Járási Hivatal
9023 Győr, Buda u. 5.
Telefonszáma: (96) 795-043
E-mail cím: hivatal.gyor@gyor.gov.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István út 10/a
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

14. Adatvédelem

14.1. Adatvédelmi nyilatkozat

A Hangszertár Kft. a Hangszertár Kft webshop üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (aktív link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV) rendelkezései szerint jár el. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.

14.2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

A Hangszertár Kft webshop szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Hangszertár Kft internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról.

Név
e-mailcím
Számlázási cím
Szállítási cím
Telefonszám

A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére.

Név
Szállítási cím
Telefonszám
A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt
Megrendelés száma

Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat az Hangszertár Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

14.3 Adatbeviteli hibából eredő módosítás

Ha regisztráció, vagy rendelés során téves adatot adott meg, és azt szeretné helyesbíteni, kérjük, hogy elérhetőségeink egyikén azt jelezze felénk. Ha kért, de későbbiekben nem szeretne marketing információt kapni tőlünk, kérjük, elérhetőségink egyikén jelezze nekünk.

14.4. Személyes adatok módosítása

Vásárló a megadott személyes adatait a www.hangszertar.com oldalon vagy elérhetőségeinken bármikor módosíthatja.

14.5. A regisztráció törlése

Vásárló a regisztrációját a www.hangszertar.com oldalon vagy az hangszertar@hangszertar.com e-mail címen bármikor törölheti. 

15.    Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Hangszertár Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Hangszertár Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. március 21.